قوانین و دستورالعملها 

 

 

قوانین و دستورالعمل های شرکت در نمایشگاهها 

دستورالعمل ها و مقررات واحد طراحی 

فرم و قوانین طراحی و غرفه آرایی 

دستورالعمل مدیریت امور برگزاری نمایشگاهها 

مقررات و دستورالعمل های طراحی غرفه 

تعهدات نامه بازگشایی سالن